Obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání

Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:


1 Definice


1.1
V těchto obchodních podmínkách:


1.1.1
„Provozovatel“ je Fitness Trade s.r.o., Žitná 1578, Praha 2, 12000 IČ: 27923819. DIČ: CZ27923819


1.1.2
„Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Bazlo.cz, mezi jejíž hlavní
funkcionality patří zprostředkování prostoru pro inzerci registrovaných uživatelů a
která je dostupná z internetové adresy www.bazlo.cz.


1.1.3
„VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.


1.1.4
„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem,
jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za
podmínek uvedených v těchto VOP.


1.1.5
„Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek
uvedených v těchto VOP.

1.1.6
„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od
Provozovatele, která užívá Aplikaci.


1.1.7
„Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli
přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.


1.1.8
„Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména
Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze
Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo
Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.


2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace


2.1
Zobrazení tlačítka s názvem „ Souhlasím s podmínkami serveru Bazlo.cz“ v
uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany
Provozovatele.


2.2
Kliknutí Uživatele na tlačítko „ Souhlasím s podmínkami serveru Bazlo.cz“ je
bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto
úkonem je uzavřena Smlouva.


2.3
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „ Souhlasím s
podmínkami serveru Bazlo.cz“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2
Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.


2.4
Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.


3 Užívání Aplikace


3.1
Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v
uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.


3.2
Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezúplatně.


3.3
Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně
znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.


3.4
Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.


3.5
Uživatel má právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.


3.6
Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány
propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na
příslušný bankovní účet Provozovatele.


3.7
Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji
znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.


3.8
Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi
dostupné z příslušné internetové adresy.


3.9
Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli
užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.


4 Databáze


4.1
Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv.
softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.


4.2
Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem
do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají
se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v
tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.


4.3
Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace
splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů
v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou
prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.


5 Odpovědnost za škodu


5.1
Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.


5.2
Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele
neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením
jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním
Smlouvy nebo v těchto VOP.


6 Změna VOP


6.1
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním
styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující
dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP.
Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto
VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.


6.2
Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném
rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé
straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou
adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo
změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto
důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne
běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně
prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.


6.3
V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému
účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva
VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.


7 Ochrana osobních údajů


7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje.
Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k
tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo
užitím.


7.2
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany
osobních údajů zde: www.bazlo.cz/ochrana-osobnich-udaju


8 Povinné informace pro spotřebitele


8.1
Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je
spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na
podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.


8.2
Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:


8.2.1
adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou
adresou sídla Provozovatele;


8.2.2
telefonický kontakt Provozovatele je +420 601 336 732;


8.2.3
adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je waj4wwt;


8.2.4
odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její
výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;


8.2.5
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence
poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden
v uživatelském prostředí Aplikace;


8.2.6
Uživateli nevznikají náklady na dodání;


8.2.7
k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč


8.2.8
ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití
komunikačních prostředků na dálku;


8.2.9
údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v
databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského
účtu.


8.2.10
Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;


8.2.11
opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím
Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory,
jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;


8.2.12
Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další
kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;


8.2.13
Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;


8.2.14
předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení
zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla
Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za
podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;


8.2.15
Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné
a účinné právní předpisy České republiky;


8.2.16
Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a
za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.


9 Rozhodné právo


9.1
Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


9.2
Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou
rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.


10 Elektronická evidence tržeb


10.1
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku
a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


10.2
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o
evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či
jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.


10.3
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.


11 Účinnost


11.1
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3. prosince 2018.